Rekonstrukce Evropy

MOBILITA A DOPRAVA

Přijmout aktivní opatření v oblasti bezpečnosti dopravy, směřující k výraznému snížení počtu úmrtí na silnicích.

Vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy s vhodnou dělbou přepravní práce (mix & železnice – silnice – letecká – veřejná hromadná – cyklistika – pěší).

Zvýšit počet regionálních center napojených na transevropskou dopravní síť.

Přijmout opatření, která omezí tranzitní dopravu v urbanizovaných oblastech včetně výrazného snížení imisí a šíření hluku.

Zlepšit vnitřní propojenost a organizaci dopravy ve městech s preferencí hromadné a pěší dopravy.

Vytvoření speciálního programu pro rozvoj statické dopravy (rozvoj parkovacích kapacit).

Propojení regionálních center Vysokorychlostní železnicí.
Zabezpečit pokrok při realizaci transevropských dopravních koridorů TEN-T .

Rozvíjet kombinovanou dopravu s podstatným přesunem nákladní dopravy ze silnice na železnici.

Rozvíjet smysluplné a efektivní alternativní druhy dopravy.